Algemene voorwaarden

Op de diensten en producten die Identity Marketing levert, zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

1 Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
* Opdrachtnemer: Identity Marketing BV
* Opdrachtgever: degene die de samenwerking voor het product en de werkzaamheden is aangegaan. Iedere rechts- of natuurlijke persoon, die met de opdrachtnemer een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten en behalve deze, diens rechtsvertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en erfgena(a)m(en);
* Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening.
* Opdracht: het verzoek van de opdrachtgever aan de opdrachtnemer om tegen betaling het logo op Samsung toestellen zichtbaar te maken bij uitgaande calls.
* werkzaamheden: al datgene wat de opdrachtnemer ten behoeve van de opdrachtgever maakt, onderneemt c.q. doet maken en of ondernemen.

2 Bedrijfsgegevens
Identity Marketing BV
Heereweg 466
2161DH Lisse
Telefoonnummer: 0252-745080
E-mailadres: info@identity-marketing.nl
KvK nummer: 83481893

Btw-identificatienummer: op aanvraag ivm privacy.

3 Algemeen
3.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes, leveringen en overeenkomsten tussen de opdrachtnemer en opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers, tenzij hier uitdrukkelijk schriftelijk van is afgeweken.
3.2 Bekendmaking van deze voorwaarden kan onder meer gebeuren door vermelding op briefpapier, offerte, opdrachtbevestiging, factuur of elektronische documenten (e-mail, website, pdf).
3.3 Door met opdrachtnemer een overeenkomst aan te gaan doet opdrachtgever afstand van eventueel door hem gehanteerde voorwaarden, hoe dan ook genaamd, zodat op alle overeenkomsten de door opdrachtnemer gehanteerde algemene voorwaarden van toepassing zijn.
3.4 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te allen tijde aan te vullen en/of te wijzigen. Wijzigingen worden aan de opdrachtgever bekend gemaakt. De gewijzigde algemene voorwaarden treden in werking één (1) maand na bekendmaking of op een latere datum die in de bekendmaking is vermeld. Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met een fundamentele wijziging in de algemene voorwaarden, heeft hij het recht de overeenkomst op te zeggen voor en tegen de datum waarop de gewijzigde algemene voorwaarden van kracht worden.
3.4.1 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. opdrachtnemer en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
3.4.2 De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met opdrachtnemer, waarbij derden dienen te worden betrokken voor de uitvoering.

4 Aanbiedingen
4.1 Alle aanbiedingen en/of offertes van Opdrachtnemer, mondeling, schriftelijk, telefonisch, per telefax of elektronisch zijn geheel vrijblijvend, tenzij in een schriftelijke offerte nadrukkelijk anders is vermeld. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de Opdrachtnemer niet.
4.2 Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de aanbieding/offerte opgenomen aanbod is Opdrachtnemer daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet tot stand overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding, tenzij Opdrachtnemer anders aangeeft.
4.3 Een samengestelde prijsopgave verplicht Opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
4.4 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

5 Overeenkomsten
5.1 Een overeenkomst tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer komt tot stand op het moment dat opdrachtnemer een opdracht van de opdrachtgever schriftelijk bevestigt of op het moment dat opdrachtnemer uit opdracht van de opdrachtgever telefoonnummer(s) al eerder heeft aangemeld op het platform.
5.2 Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen zijn slechts bindend indien opdrachtnemer dit schriftelijk heeft bevestigd.
5.3 Opdrachtnemer zal na overeenstemming zorg dragen voor het uitbellen met een call-ID en de monitoring daarvan.
5.4 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
5.5 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor opdrachtnemer kenbaar behoorde te zijn.
5.6 Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor nalatigheid in het niet doorgeven van wijzigingen in telefonie. De opdrachtgever kan nooit aanspraak doen op teruggave van kosten op eerder geleverde diensten.

6 Opdrachten: termijnen en wijzigingen
A Termijnen
6.A.1 Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens en documenten niet tijdig aan opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
6.A.2 Opdrachtnemer zal na retourontvangst van de overeenkomst ernaar streven om het telefoonnummer binnen 48 uur actief te hebben.

B Wijziging van de overeenkomst
6.B.1 Indien tijdens de samenwerking blijkt dat de frequentie van het aantal telefoonnummers of het aantal outbound calls niet of niet meer overeenkomt met de vooraf gemaakte afspraken, zullen de partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
6.B.2 Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal opdrachtnemer de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
6.B.3 In geval van overmacht zal opdrachtnemer de opdrachtgever daarvan onmiddellijk op de hoogte brengen. De opdrachtgever heeft na ontvangst van deze mededeling gedurende twee weken het recht een opdracht schriftelijk te annuleren, echter onder de verplichting om van opdrachtnemer het uitgevoerde gedeelte van een opdracht af te nemen en te vergoeden.6.B.4 De opdrachtgever heeft normaliter een opzegtermijn van één maand tenzij er schriftelijk andere afspraken zijn gemaakt vanwege de grote van de opdracht.

7 Tarieven
7.1 Partijen komen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast tarief per maand of een vaste prijs per call overeenkomen.
7.2 Indien geen vast tarief wordt overeengekomen, zal het tarief worden vastgesteld op grond van het aantal uitgaande calls. Het tarief wordt berekend volgens de gebruikelijke prijs per call van opdrachtnemer.
7.2.1 Het tarief is ten alle tijden exclusief BTW in euro’s.
7.3 Opdrachtnemer is gerechtigd de verschuldigde kosten tussentijds te declareren.
7.4 Indien opdrachtnemer met de opdrachtgever een vast tarief overeenkomt, is opdrachtnemer gerechtigd tot tussentijdse verhoging van dit tarief.
7.5 Opdrachtnemer mag het tarief verhogen wanneer tijdens blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen in zodanige mate verschilt dan wat er vooraf werd afgestemd bij het sluiten van de overeenkomst.
7.6 Opdrachtnemer verplicht zich een verantwoording van kosten in de vorm van een factuur op te stellen en op verzoek van de relatie ter inzage beschikbaar te stellen. Deze verplichting geldt slechts dan, indien niet op basis van een overeengekomen vaste vergoeding wordt gewerkt.

8 Betaling
8.1Een samenwerking is officieel nadat het document online is ondertekend en het document retour is ontvangen door de opdrachtnemer. Met het ondertekenen van een opdracht gaat de opdrachtgever een betalingsverplichting aan. Dit geldt ook voor persoonlijk, telefonisch en per e-mail verstrekte opdrachten.
8.2 Betaling geschied door middel van een automatisch incasso, dit zal rond de 10e van iedere maand worden geïncasseerd.
8.3 Indien opdrachtgever in gebreke blijft gedurende de eerste incasso zal er binnen een week nogmaals een poging worden gedaan het bedrag te incasseren. Bij wederom een mislukte incasso is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim.
8.4 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
8.5 Is opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van € 100,00.

9 Verplichtingen Opdrachtgever
9.1 Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke opdrachtnemer nodig heeft voor het in orde maken van de opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen.
9.2 Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.

10 Opschorting
10.1 Bij het achterwege blijven van juiste of tijdige nakoming van een of meer van zijn verplichtingen, zal de opdrachtgever zonder voorafgaande ingebrekestelling, en zonder dat daar enige aansprakelijkheid van opdrachtnemer uit voortvloeit, in verzuim zijn, waardoor de verplichtingen van opdrachtnemer tot nakoming van haar eigen verplichtingen automatisch en onmiddellijk opgeschort kunnen worden.

11 Naamsvermelding
11.1 Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd om het werk te signeren en/of zijn naam te laten vermelden in het colofon van een publicatie, of op een aankondiging of titelrol. Zonder voorafgaande toestemming is het de opdrachtgever niet toegestaan het werk zonder vermelding van opdrachtnemer openbaar te maken of te verveelvoudigen.
11.2 Opdrachtnemer vermeldt de namen van haar opdrachtgevers op haar website en laat in brochures en op haar website gemaakte Call-ID’s zien. Als de opdrachtgever niet bij het verstrekken van de opdracht heeft aangegeven hier principieel bezwaar tegen te hebben, gaat hij hiermee akkoord.